จิตอร่าม ปริญญา. 2018. “สุขภาวะกับการเรียนรู้ตลอดชีวิต”. วารสารสาธารณสุขและวิทยาศาสตร์สุขภาพ 1 (2):65-68. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/tjph/article/view/161195.