Suwannaphant, Kritkantorn, Fontiwa Khotnala, Supat Assana, Teerasak Phajan, และ Pongsak Jaliyawanidchakun. 2019. “ความชุกและปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายของโรงเรียนแห่งหนึ่ง ในจังหวัดชัยภูมิ”. วารสารสาธารณสุขและวิทยาศาสตร์สุขภาพ 2 (2):1-13. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/tjph/article/view/184249.