ดำขำ อรอนงค์, งามรวี พรศรี, และ ไชยช่วย ภคิน. 2020. “การศึกษากิจกรรมทางกายของครูในโรงเรียนมัธยม กรณีศึกษา ครูโรงเรียนมัธยมเขตอำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี: -”. วารสารสาธารณสุขและวิทยาศาสตร์สุขภาพ 3 (2):70-80. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/tjph/article/view/187410.