จันทร์แก้ว กรรณิการ์, และ นฤมิตมนตรี ธิดารัตน์. 2020. “ผลของยาสมุนไพรบำรุงน้ำนมต่อระดับการไหลของน้ำนมในมารดาหลังคลอด”. วารสารสาธารณสุขและวิทยาศาสตร์สุขภาพ 3 (2):41-51. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/tjph/article/view/210609.