มณีกุลทรัพย์ ดาราวรรณ, โพธิ์อ่ำ อมรศักดิ์, และ อาสนะ สุพัฒน์. 2020. “ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ด้านสุขภาพกับพฤติกรรมการดูแลตนเองของหญิงตั้งครรภ์เขตอำเภอนาแก จังหวัดนครพนม”. วารสารสาธารณสุขและวิทยาศาสตร์สุขภาพ 3 (2):1-12. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/tjph/article/view/223961.