สามประดิษฐ์ ศุศราภรณ์, นิ่มเดช คชาพล, โภคภิรมย์ ศิวาภรณ์, และ แก้วอำไพ สุนทร. 2020. “รพ.สต.ติดดาว : ภาระหรือโอกาสการพัฒนางานเภสัชกรรมปฐมภูมิในชุมชน”. วารสารสาธารณสุขและวิทยาศาสตร์สุขภาพ 3 (3):16-27. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/tjph/article/view/232381.