แก้วบรรจักร นริศรา, ชุมแวงวาปี ประไพจิตร, และ สุวรรณพันธุ์ กฤชกันทร. 2020. “ปัจจัยความรอบรู้ทางสุขภาพที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมสุขภาพของผู้สูงอายุที่เป็นโรคความดันโลหิตสูงตำบลโคกสี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น”. วารสารสาธารณสุขและวิทยาศาสตร์สุขภาพ 3 (3):1-15. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/tjph/article/view/240966.