พลแพงขวา ศิธญา, เนาว์สุวรรณ กิตติพร, คำมะทิตย์ อัจฉรา, และ เทวะเศกสรรค์ นภศพร. 2021. “ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมจิตบริการของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชบ้านดุง อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี”. วารสารสาธารณสุขและวิทยาศาสตร์สุขภาพ 4 (1):16-26. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/tjph/article/view/241664.