กิจสมพร จุรีรัตน์, รังควัต วิไลพร, มงคลศิริ พิชญ์สินี, และ เทพอักษร พยงค์. 2020. “ปัจจัยสนับสนุนและแนวทางการพัฒนากำลังคนด้านสุขภาพของเขตสุขภาพในประเทศไทย: มุมมองผู้กำหนดนโยบาย”. วารสารสาธารณสุขและวิทยาศาสตร์สุขภาพ 3 (2):27-40. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/tjph/article/view/241795.