พานิคม ชนัญญา, แต้อารักษ์ กิรณา, และ สิริพรหมภัทร ชมพูนุท. 2021. “ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเลือกซื้อเครื่องสำอางสำหรับผิวหน้า ผ่านสื่อออนไลน์ กรณีศึกษานักศึกษาสถาบันแห่งหนึ่ง ในจังหวัดร้อยเอ็ด”. วารสารสาธารณสุขและวิทยาศาสตร์สุขภาพ 4 (1):43-52. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/tjph/article/view/242028.