ศิริกาล ชลิยา, ใขคํา แจ่มนภา, มาลีลัย แก้วใจ, และ บุญสู่ ถนอมศักดิ์. 2021. “บทบาทของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้านในการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ตําบลธาตุ อําเภอวารินชําราบ จังหวัดอุบลราชธานี”. วารสารสาธารณสุขและวิทยาศาสตร์สุขภาพ 4 (2):176-89. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/tjph/article/view/242107.