สุภานันท์ ธิดารัตน์, พรหมทอง กาญจณา, และ ชุนหบดี อรุณี. 2021. “รูปแบบการส่งเสริมครอบครัวอบอุ่นโดยการมีส่วนร่วมของสภาผู้นำชุมชน : กรณีศึกษาชุมชนบ้านควนล้อน ตำบลนาบินหลา อำเภอเมือง จังหวัดตรัง”. วารสารสาธารณสุขและวิทยาศาสตร์สุขภาพ 4 (2):190-204. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/tjph/article/view/242163.