ชาวสวนศรีเจริญ กรรณิกา เรืองเดช, อัครวีรวัฒน์ ธนปนันท์, และ คงสนิท เสาวลักษณ์. 2021. “การประเมินผลโครงการสมาร์ทเบรนแอนด์เฮล ครั้งที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2562”. วารสารสาธารณสุขและวิทยาศาสตร์สุขภาพ 4 (1):27-42. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/tjph/article/view/242275.