ไวชมภู นวรัตน์. 2021. “การส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุด้วยศาสตร์มณีเวช”. วารสารสาธารณสุขและวิทยาศาสตร์สุขภาพ 4 (2):219-32. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/tjph/article/view/242294.