ละออ เพ็ญศรี. 2022. “การพยาบาลผู้ป่วยตั้งครรภ์นอกมดลูกที่มีภาวะช็อกจากการเสียเลือด”. วารสารสาธารณสุขและวิทยาศาสตร์สุขภาพ 5 (2):172-86. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/tjph/article/view/242479.