เดชารัตน์ โสมศิริ, เพชรห้วยลึก พิริยะลักษณ์, บัวเจริญ ธนวรรณ, และ พรหมอ่อน ดุสิต. 2020. “การจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมและปัจจัยที่มีผลต่อการจัดการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก”. วารสารสาธารณสุขและวิทยาศาสตร์สุขภาพ 3 (3):64-78. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/tjph/article/view/242661.