วัฒนปัญญาเวชช์ จิรวัฒน์. 2021. “การจัดการปัญหาการนอน แบบไม่ใช่ยา เพื่อคุณภาพการนอนที่ดี”. วารสารสาธารณสุขและวิทยาศาสตร์สุขภาพ 4 (1):205-15. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/tjph/article/view/243110.