เรืองอร่าม สรรเพชญ, วาสนา ดุริยางค์, รัชตาธนรัชต์ ทัศนมินทร์, และ รักหาบ อรัญญา. 2021. “การมีส่วนร่วมในการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวิตของคณะทำงานพัฒนาคุณภาพชีวิต อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี”. วารสารสาธารณสุขและวิทยาศาสตร์สุขภาพ 4 (2):109-25. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/tjph/article/view/244544.