ประภาอินทร์ ประกฤต. 2020. “แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศในการสร้างและต้นแบบพัฒนานวัตกรรมสุขภาพ”. วารสารสาธารณสุขและวิทยาศาสตร์สุขภาพ 3 (3):132-42. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/tjph/article/view/244683.