ศรีโพธิ์ เสาวลักษณ์, ขะชาตย์ สุนทรี, และ จันทร อุษณียาภรณ์. 2021. “คุณลักษณะของบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ของการศึกษา วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี”. วารสารสาธารณสุขและวิทยาศาสตร์สุขภาพ 4 (3):166-77. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/tjph/article/view/244915.