สินธุแปง พรรณภัทร, และ เนาว์สุวรรณ กิตติพร. 2021. “พฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง โรงพยาบาลนาหม่อม จังหวัดสงขลา”. วารสารสาธารณสุขและวิทยาศาสตร์สุขภาพ 4 (2):205-18. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/tjph/article/view/245254.