ตริสกุล บุรัสกร, ทิพยมงคลกุล มธุรส, เอมยงค์ ณัฐนารี, และ อุทิศ เพ็ญพักตร์. 2021. “Perceived Stigma, Social Support, and Quality of Life Among People Living With HIV/AIDS in Lopburi Province”. วารสารสาธารณสุขและวิทยาศาสตร์สุขภาพ 4 (3):18-32. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/tjph/article/view/247025.