จันทร์วิน บุญประจักษ์, วิชช์วัฒนางกูร อัญชนา, จันทร์แย้ม อุษา, และ เจียประเสริฐ สุธาสินี. 2022. “ทักษะในศตวรรษที่ 21 ของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช สถาบันพระบรมราชชนก: -”. วารสารสาธารณสุขและวิทยาศาสตร์สุขภาพ 5 (1):119-33. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/tjph/article/view/247063.