สิริธัญญ์สกุล ทัศนีย์. 2021. “การประเมินผลการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ที่มีภาวะโลหิตจางจาก ธาลัสซีเมียและฮีโมลโกลบินที่ผิดปกติ”. วารสารสาธารณสุขและวิทยาศาสตร์สุขภาพ 4 (1):102-16. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/tjph/article/view/247636.