รุณเลิศ ชฎาวัลย์, รักษามาตย์ วันนิศา, ละอองนวล อนนต์, พูนธนานิวัฒน์กุล เบญจวรรณ, อรุโณทยานันท์ วรัญญา, พรหมมาลี ภาณุพงศ์, ทับทิม ศิระวุฒิ, เริงศิริ จิรชัย, และ กลั่นดีมา สมพัน. 2022. “การศึกษาคุณลักษณะวิชาชีพรังสีเทคนิคที่พึงประสงค์ของนักรังสีเทคนิค ในระบบบริการสุขภาพ”. วารสารสาธารณสุขและวิทยาศาสตร์สุขภาพ 5 (1):1-16. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/tjph/article/view/248131.