อินพรม จักรพงษ์, วรเดช สมเกียรติยศ, เทพอักษร พยงค์, และ ไชยเมล์ ปุญญพัฒน์. 2021. “การเปลี่ยนแปลงระดับการได้ยินจากการประกอบอาชีพ: การทบทวนวรรณกรรม”. วารสารสาธารณสุขและวิทยาศาสตร์สุขภาพ 4 (2):83-99. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/tjph/article/view/248702.