ทองธรรมชาติ ปัทมา, ฟักคำ ศุภะลักษณ์, ยันตรปกรณ์ อรุณี, และ พูนธนานิวัฒน์กุล เบญจวรรณ. 2021. “การพัฒนาแผ่นแปะไฮโดรเจลสมุนไพรพอกเข่าบรรเทาอาการปวดเข่าสำหรับผู้มารับบริการที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางแม่นาง จังหวัดนนทบุรี”. วารสารสาธารณสุขและวิทยาศาสตร์สุขภาพ 4 (3):67-79. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/tjph/article/view/249201.