เกะรา โซฟียะห์, ดือเร๊ะ นูริน, และ เทียมแก้ว รัชนี. 2021. “ปัจจัยที่มีผลต่อการรับรู้ภาวะเสี่ยงของหญิงตั้งครรภ์ในจังหวัดปัตตานี”. วารสารสาธารณสุขและวิทยาศาสตร์สุขภาพ 4 (3):80-95. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/tjph/article/view/249428.