โล่สถาพรพิพิธ สุณัฐชา, และ เทพอักษร พยงค์. 2021. “วัคซีนโควิด-19 : แผนสร้าง “ภูมิคุ้มกันหมู่” กับ ‘ความกังวลหมู่’ ที่เกิดขึ้นในระยะที่ 3 ในประเทศไทย”. วารสารสาธารณสุขและวิทยาศาสตร์สุขภาพ 4 (1):216-19. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/tjph/article/view/250580.