พูนธนานิวัฒน์กุล เบญจวรรณ, ยันตรปกรณ์ อรุณี, จันทร์เที่ยง ปาริชาติ, เพาะบุญ เฉลิมชัย, และ รตนวิบูลย์สุข นลินภัสร์. 2021. “ปัจจัยมีที่มีอิทธิพลต่อระดับความรอบรู้ด้านสุขภาพเพื่อการดูแลสุขภาพตัวเองของประชาชนในกลุ่มวัยทำงาน”. วารสารสาธารณสุขและวิทยาศาสตร์สุขภาพ 4 (3):187-203. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/tjph/article/view/250646.