สุวรรณชาติ จำเนียร, Poliny UNG, จันทะขิน ยุทธนา, และ เพ็ชรสมบัติ รัตนชัย. 2022. “ความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบด้านจิตพิสัย ความรอบรู้ด้านสุขภาพ พฤติกรรม การดูแลตนเองต่อการเกิดความเสี่ยงจากการเกิดภาวะแทรกซ้อนของผู้ป่วย โรคเบาหวานชนิดที่ 2 อำเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว”. วารสารสาธารณสุขและวิทยาศาสตร์สุขภาพ 5 (2):118-30. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/tjph/article/view/251514.