ไกรรินทร์ ฐิติมา, ประเสริฐชัย อารยา, และ สีตกะลิน พาณี. 2022. “ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจของบุคลากรทางการแพทย์ต่อบริการของกลุ่มห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ด้านควบคุมโรคตามมาตรฐาน ISO 15189 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา”. วารสารสาธารณสุขและวิทยาศาสตร์สุขภาพ 5 (2):46-64. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/tjph/article/view/251569.