ประภาอินทร์ ประกฤต, และ ราศิริ สมตระกูล. 2021. “The 10 แนวปฏิบัติที่ดีในการหาทุนอุดหนุนการวิจัยจากแหล่งทุนภายนอกสถาบัน”. วารสารสาธารณสุขและวิทยาศาสตร์สุขภาพ 4 (2):233-37. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/tjph/article/view/252923.