ยกพลชนชัย ชัยกฤต, แพงประโคน ญาณิฐา, และ ดวงศรี จารุพร. (2022) 2022. “ผลของโปรแกรมความปลอดภัยในการป้องกันการเกิดเพลิงไหม้ครัวเรือน บ้านบก อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี”. วารสารสาธารณสุขและวิทยาศาสตร์สุขภาพ 5 (2):1-17. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/tjph/article/view/254193.