โพธิ์อ่ำ อมรศักดิ์, และ สมการณ์ นูรมา. 2022. “การรับรู้ด้านสุขภาพที่มีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพึ่งพิงเขตอำเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส”. วารสารสาธารณสุขและวิทยาศาสตร์สุขภาพ 5 (1):146-55. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/tjph/article/view/254434.