ตามเดช ดอกแก้ว, และ ใจเที่ยง ณรงค์. 2022. “การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพจังหวัดพะเยา”. วารสารสาธารณสุขและวิทยาศาสตร์สุขภาพ 5 (1):78-92. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/tjph/article/view/254724.