สังข์ทอง จิตติพงศ์, และ ตันติวิบูลชัย นิศากร. 2022. “ความรู้ ทัศนคติที่ส่งผลต่อพฤติกรรมความปลอดภัยในการทำงานของพนักงานเก็บขนขยะของเทศบาลตำบลในจังหวัดภูเก็ต”. วารสารสาธารณสุขและวิทยาศาสตร์สุขภาพ 5 (2):33-45. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/tjph/article/view/255299.