เทพอักษร พยงค์. 2021. “มองผ่านกรอบแนวทางการศึกษาด้านสุขภาพของพิภพโลก (Planetary Health)”. วารสารสาธารณสุขและวิทยาศาสตร์สุขภาพ 4 (3):225-28. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/tjph/article/view/255382.