กลางประพันธ์ สุภัทรา, ธานี ณัฐภูมิ, และ พิมพ์พรม นริศราภรณ์. 2022. “การศึกษาคุณสมบัติทางเคมีกายภาพและการเปรียบเทียบองค์ประกอบทางเคมีของโกฐกระดูกและกระทือ สมุนไพรที่ใช้แทนกันได้ตามทฤษฎีการแพทย์แผนไทย”. วารสารสาธารณสุขและวิทยาศาสตร์สุขภาพ 5 (3):98-113. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/tjph/article/view/257219.