อมรภิญโญเกียรติ ตรีนุช. 2022. “บทบาทของการใช้หุ่นยนต์ฟื้นฟูผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองในโรงพยาบาลตากสิน”. วารสารสาธารณสุขและวิทยาศาสตร์สุขภาพ 5 (2):160-71. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/tjph/article/view/257423.