เทพอักษร พยงค์. 2022. “คณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก เข้าสู่การจัดอันดับด้านวิจัย สาขาสาธารณสุขอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย ในระดับโลกได้อย่างไร”. วารสารสาธารณสุขและวิทยาศาสตร์สุขภาพ 5 (1):247-51. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/tjph/article/view/257555.