ผลแก้ว ศตายุ, บุญขาว ลักษณีย์, ควรพงษากุล สุพพัต, และ มั่นวงศ์ เมรีรัตน์. 2022. “ความเสี่ยงสุขภาพจากการรับสัมผัสสารเคมีกำจัดศัตรูพืชคาร์โบฟูรานจากน้ำ ที่ปนเปื้อนของเกษตรกรปลูกผัก ในตำบลขี้เหล็ก อำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานี”. วารสารสาธารณสุขและวิทยาศาสตร์สุขภาพ 5 (2):106-17. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/tjph/article/view/257965.