รักษ์ศรี สุชญา, ธีระรัตนสุนทร พิมาน, สถิรปัญญา จุฑารัตน์, และ เพ่งพิศ สุภา. 2022. “สถานการณ์วัณโรคดื้อยาในผู้ป่วยวัณโรคที่โรงพยาบาลหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา”. วารสารสาธารณสุขและวิทยาศาสตร์สุขภาพ 6 (1):1-12. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/tjph/article/view/258189.