มาตา สิริเพ็ญ, และ ธรรมพร จันทร์เพ็ญ. 2023. “ผลของการนวดกระตุ้นการไหลของน้ำนมและประคบสมุนไพร ในมารดาหลังคลอดโรงพยาบาลนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์”. วารสารสาธารณสุขและวิทยาศาสตร์สุขภาพ 6 (1):59-71. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/tjph/article/view/258246.