หมื่นเพชร เสาวลักษณ์, ไชยวัน พิมพ์ชนก, และ นพมณีจำรัสเลิศ แก้วตา. 2023. “ผลของโปรแกรมไทยต่อพัฒนาการด้านอารมณ์สังคมเด็กออทิสติก และทักษะการมีปฏิสัมพันธ์ และความเครียดของผู้ดูแล: กรณีศึกษา อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา”. วารสารสาธารณสุขและวิทยาศาสตร์สุขภาพ 6 (2):1-14. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/tjph/article/view/259092.