กาลเขว้า ประทีป, เครือสถิต อุ่นใจ, ภูสระแก้ว เตือนใจ, กิตติวงศ์วิสุทธิ์ อัจฉรา, และ กาลเขว้า เบญญาภา. 2023. “การรับรู้ และความคาดหวังต่อคุณภาพบริการปฐมภูมิ ของผู้รับบริการ จังหวัดขอนแก่น”. วารสารสาธารณสุขและวิทยาศาสตร์สุขภาพ 6 (1):44-58. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/tjph/article/view/259720.