ดาวโรจน์ นุศรา, และ ขจรกิตติยา เขมพัทธ์. 2023. “พฤติกรรมการสะท้อนคิดและพฤติกรรมเชิงจริยธรรมของนักศึกษา วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ยะลา”. วารสารสาธารณสุขและวิทยาศาสตร์สุขภาพ 6 (2):48-64. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/tjph/article/view/259740.