สลีอ่อน ธนูศิลป์, เหล่าวัฒนโรจน์ กฤตติกา, สามสังข์ พฤทธิพงศ์, คะตา สุภารัตน์, ชันขุนทด ปัญชลิกา, ฤทธิชัย ธนวรรณ, และ นวลศรี เปรมยุดา. 2023. “ความชุกและปัจจัยคัดสรรที่มีความสัมพันธ์ต่อการประสบอันตรายในการทำงานบนที่สูงของสถานประกอบกิจการติดตั้งหลังคาสำเร็จรูปในประเทศไทย”. วารสารสาธารณสุขและวิทยาศาสตร์สุขภาพ 6 (2):15-30. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/tjph/article/view/260364.