ถิ่นนัยธร ปรีชา, โกเอี้ยน อุษณา, และ รักษานาม บุบผา. 2023. “ผลการใช้ระบบตอบโต้ภาวะฉุกเฉินโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กรณีศึกษา: ศูนย์ปฎิบัติการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอกันตัง จังหวัดตรัง”. วารสารสาธารณสุขและวิทยาศาสตร์สุขภาพ 6 (2):31-47. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/tjph/article/view/260994.