สุธีรางกูร พีรยา, สมิทธิ์นราเศรษฐ์ อนันต์ตรี, มากมา มโนวรรณ, และ แก้วอนันต์ ชวิศา. 2023. “ประสบการณ์การดูแลผู้ป่วยมะเร็งในชุมชนกึ่งเมือง”. วารสารสาธารณสุขและวิทยาศาสตร์สุขภาพ 6 (3):24-36. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/tjph/article/view/262841.